Kancelaria Notarialna Magdalena Kuczyńska Justyna Witkowska spółka cywilna

Zakres usług notariusza

Nasza działalność, jako notariuszy, jest ściśle regulowana obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z nią, jesteśmy umocowani do przygotowywania umów i dokumentów mających wiążącą moc prawną.

Po zapoznaniu się z potrzebami klienta, wskazujemy potrzebne do przeprowadzenia transakcji dokumenty i udzielamy informacji o sposobie i miejscu uzyskania takich dokumentów. Dokonujemy również kompleksowej wyceny usługi notarialnej oraz informujemy o ewentualnych skutkach podatkowych i opłatach sądowych.

W oparciu o przedstawione przez klienta dokumenty, przygotowujemy stosowne projekty, które odpowiadają potrzebom klienta, zabezpieczają interesy stron umowy oraz gwarantują zamierzony przez strony skutek.

Opłaty i płatności

Opłaty za czynności notarialne są regulowane przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W niektórych przypadkach notariusz może zdecydować o obniżeniu taksy notarialnej.

W przypadku, gdy zawierana przed notariuszem umowa powoduje konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn bądź opłat sądowych, opłat tych dokonuje się w kancelarii notarialnej. Notariusz przekazuje powyższe kwoty właściwym urzędom skarbowym i sądom.

Przyjmujemy płatności gotówką oraz przelewem.

Rachunek do wpłat na poczet opłat, podatków i opłat sądowych:
66 1090 1043 0000 0001 3354 1891